English Version Myanmar Version
.
  (၁-၁) နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးအသစ္ထုတ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း
 
"ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား၏ ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား သက္တမ္းကုန္ျခင္းအတြက္ သက္တမ္းတိုး၍ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္မ်ား ျပန္လည္ထုတ္ေပးပါသည္။ အသစ္ထုတ္ ေပးသည့္ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏ သက္တမ္းမွာ (၅)နွစ္ျဖစ္ပါသည္။"
 
 
"နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္းအတြက္ သက္တမ္း မကုန္မီ (၆)လအလိုတြင္ ျကိုတင္ ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။"
 

(က) အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္

"ဤေနရာတြင္ ညွြန္ၾကားခ်က္နွင့္ ေလွ်ာက္လွြာ ပံုစံရယူပါရန္"
 

(ခ) အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ ျမန္မာနိုင္ငံသားအား မီွခိုသူ မိသားစု၀င္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္

"ဤေနရာတြင္ ညွြန္ၾကားခ်က္နွင့္ ေလွ်ာက္လွြာ ပံုစံရယူပါရန္"
 

(ဂ) နိုင္ငံျခားသားခင္ပြန္း၏ မီွခိုသူအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားရန္

"ဤေနရာတြင္ ညွြန္ၾကားခ်က္နွင့္ ေလွ်ာက္လွြာ ပံုစံရယူပါရန္"
 

(ဃ) နိုင္ငံျခားသားအား မီွခိုသူ သားသမီးနွင့္ မိဘမ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္

"ဤေနရာတြင္ ညွြန္ၾကားခ်က္နွင့္ ေလွ်ာက္လွြာ ပံုစံရယူပါရန္"
 

(င) ေက်ာင္းသားမ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္

"ဤေနရာတြင္ ညွြန္ၾကားခ်က္နွင့္ ေလွ်ာက္လွြာ ပံုစံရယူပါရန္"
 

(စ) သာသနာေရးဆိုင္ရာ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္

"ဤေနရာတြင္ ညွြန္ၾကားခ်က္နွင့္ ေလွ်ာက္လွြာ ပံုစံရယူပါရန္"
 

(ဆ)သက္တမ္း ျပတ္ေတာက္ေနေသာ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္

"ဤေနရာတြင္ ညွြန္ၾကားခ်က္နွင့္ ေလွ်ာက္လွြာ ပံုစံရယူပါရန္"